Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Michaela Wittnerová, so sídlom Prostějovská 20, 080 01 Prešov, Okresný úrad Prešov
Číslo živnostenského registra: 750-46124, (odseky týkajúce sa zákona o ochrane spotrebiteľa platia iba pre spotrebiteľa), a kupujúcim.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: Ing. Michaela Wittnerová

IČO: 50188348

Miesto podnikania: Prostějovská 4839/20, 08001 Prešov

DIČ: 1121395858

IČDPH: Predávajúci nie je platcom DPH.

Tel: 00421 918 054 172

Email info@ucitelkatanca.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 odbor Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97 http://www.soi.sk, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti-soi

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy a kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku a upravujú vzťah medzi dodávateľom na strane jednej a kupujúcim (zákazníkom) na strane druhej.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky dodávateľom. Pred každým prijatím objednávky predávajúci telefonicky kontaktuje zákazníka na uvedenom tel. č. v objednávke a overí si správnosť zadaných parametrov v objednávke. Prijatie objednávky potvrdí dodávateľ kupujúcemu bezodkladne informatívnym emailom. Za prijatie objednávky sa nepovažuje automatiky odoslaný mail po ukončení objednávky. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku a súhlasí s nimi. Pred objednaním má kupujúci možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade nedostupnosti tovaru. V prípade, že sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, vyhradzuje si predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, sa riadi zákonom č. 40 / 1964Sb., Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 634 / 1992Sb., Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Vo vzťahu k právnickým osobám sa zmluvný vzťah riadi zákonom č. 513 / 1991Sb., Obchodný zákonník v platnom znení.

Platba

Vyberte si spôsob platby - na dobierku alebo osobný odber vo zvolenom meste. S predávajúcim je možné dohodnúť sa na realizácii platby aj predfaktúrou, t. j. prevodom na bankový účet predávajúceho, a to pred dodaním tovaru. Pri dokončovaní Vašej objednávky si môžete vybrať možnosť platby, ktorá Vám vyhovuje najlepšie.

Platba dobierkou

- zaplatíte v hotovosti pri prevzatí zásielky

- platba dobierkou je spoplatnená

- predávajúci zašle kupujúcemu spolu s tovarom faktúru.

Platba v hotovosti pri osobnom odbere

- zaplatíte v hotovosti pre prevzatí zásielky osobne vo zvolenom meste

- osobný odber vo zvolenom meste nie je spoplatnený

- predávajúci dá spolu s tovarom kupujúcemu aj doklad o zaplatení tovaru.

Predfaktúra - platba vopred na náš účet

- pri tejto voľbe Vám mailom zašleme po ukončení objednávky platobné informácie na zadanú e-mailovú adresu

- platba prevodom je ZADARMO

- o tomto spôsobe platby je nutné sa vopred dohodnúť s predávajúcim

- predávajúci zašle kupujúcemu s tovarom aj faktúru k tovaru.

Doprava

Osobný odber vo zvolenom meste

- Platí pre každú objednávku

- Pri osobnom odbere priamo od predávajúceho je možné zvoliť si jedno z 3 miest a to, Prešov, Košice a Bardejov. Osobný odber je možný len na týchto adresách:

Prešov:

Kozmos, Prostějovská 37/A, 080 01 Prešov

Košice:
7 Days Gym, Južná trieda 115, 040 01 Košice

Bardejov:
ZUŠ Kesel, Kutuzovova 3629, 085 01 Bardejov

Osobný odber je možný v čase, ktorý si predávajúci a kupujúci vopred emailom alebo telefonicky dohodnú.

Doprava Slovenskou poštou

- Doporučená zásielka Slovenská pošta

- Doručenie iba na území Slovenskej republiky

- Pre využitie tohto spôsobu dopravy je podmienkou, že sa bude jednať o malý balíček, ktorý je možné poslať ako doporučenú zásielku Slovenskou poštou. Platí iba pre malé zásielky do 1kg.

- Je potrebné počkať na potvrdenie objednávky zo strany eshopu, ktorý tiež potvrdí a odsúhlasí túto možnosť dopravy.

Ponuka tovaru

Ponúkaný tovar je štandardne vyrábaný na zákazku, a teda pre predávajúci tento tovar bežne nedrží skladom. Predávajúci si vyhradzuje právo naskladniť ponúkaný tovar, a o tejto dostupnosti môže poskytnúť informáciu kupujúcemu.

Orientačná dostupnosť zobrazeného tovaru, veľkosti a farby je uvádzaná na karte produktu. Predávajúci si vyhradzuje právo na ukončenie výroby u konkrétnych výrobkov (farieb, veľkostí) bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, že dôjde k omylu na strane predávajúceho a zobrazený tovar, určitá veľkosť alebo farba nie je viac dostupná a zákazník tovar uhradil, vráti predávajúci zaplatenú čiastku zákazníkovi alebo ponúkne alternatívny tovar.

Dodacia lehota

Dodacia lehota je uvedená pri každom produkte, avšak má informatívny charakter. Je však naším cieľom Vám doručiť tovar v čo najkratšom čase. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskoreným odoslaním alebo doručením tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

Cena tovaru

Ceny sú platné v čase uskutočnenia objednávky, sú konečné. Dodávateľ nie je platcom DPH.

Zľavy a bonusy

Jednotlivé zľavy, akcie a bonusy nie je možné kombinovať ani sčítať dohromady. Zákazník má vždy právo na uplatnenie najvýhodnejšej ponuky.

Záručná doba, reklamácie, výmena

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Táto sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v záručnej oprave.

Na všetok tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Záruka sa tiež nevzťahuje na prípady, keď sa tovar poškodil nevhodným, neodborným zaobchádzaním. O spôsobe správneho používania tovaru predávajúci kupujúceho vždy vopred upozorní. Toto upozornenie je uvedené pri každom tovare osobitne.

Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

V prípade, že sa na tovaru vyskytne v záručnej dobe vada, má zákazník právo na reklamáciu tovaru. Zákazník pre uplatnenie reklamácie doručí na vlastné náklady tovar spolu s potvrdením o kúpe dodávateľovi. Zákazník môže tovar doručiť aj poštou, balíček musí obsahovať reklamovaný tovar, kópiu dokladu o kúpe a popis závad. Pre urýchlenie reklamácie odporúčame vyplniť on-line reklamačný formulár a dodržovať odporúčaný postup pri reklamácii https://www.ucitelkatanca.sk/ako-reklamovat-zakupeny-tovar-z-eshopu/

Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 60 dní od uplatnenia reklamácie. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí.

Odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania. V tomto prípade dodávateľ vráti zaplatenú finančnú čiastku na účet zákazníka do 30 dní od odstúpenia. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu

Podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka má kupujúci v e-shope právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

Náklady na vrátenie a výmenu tovaru

Náklady na dopravu spojené s výmenou, reklamácií, odstúpením od zmluvy znáša zákazník.

Informácie o použití Cookies

Internetová stránka používa pri svojej činnosti službu Cookies. Cookies používame napríklad na overenie pri prihlásení do vášho účtu, na ukladanie informácií vo vašom webovom prehliadači, na ukladanie informácií, ktoré nám umožňujú obnoviť váš účet v prípade, že zabudnete heslo atď. Jednoducho Cookies používame na umožnenie funkčnosti nášho webu, ktorá nám pomáha poskytovať dobrú službu.

Ak si neželáte používať služby Cookies môžete vo svojom prehliadači alebo zariadenia vykonať nastavenie, ktoré vám umožňujú zvoliť, či sú cookies v prehliadači povolené, a odstrániť ich. Viac informácií o takomto nastavení môžete náisť v pomoci pre svoj prehliadač alebo zariadenia. Odstránením Cookies sa môže stať, že niektoré časti nášho webu nebudú fungovať korektne.

Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Dodávateľ zhromažďuje a uchováva so súhlasom zákazníkov ich osobné údaje, ktoré slúžia k vybaveniu a odoslanie objednávok v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze dodávateľa do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdá žiadnej ďalšej osobe, okrem dopravcu. Dodávateľ odovzdáva dopravcovi meno a priezvisko zákazníka, jeho adresu na doručenie, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu a zmenu.